Author Archive

Odporność przeciwbłonicza swoista polega przede wszystkim na obecności antytoksyny wolno krążącej w surowicy i płynach tkankowych (odporność kinetyczna) oraz na gotowości układu siateczkowo-śródbłonkowego do jej wytwarzania (odporność potencjalna). Inne mechanizmy obronne, jak stopień odporności tkankowej w miejscu wtargnięcia zarazków, stan ogólny organizmu, mają niewątpliwy wpływ na przebieg choroby, ale znaczenie ich jest drugorzędne. Toksyna błonicza wiąże się szybko z komórkami różnych na-rządów uszkadzając je, przy tym istnieje wyraźna predylekcja do uszkodzeń układu krążenia i układu nerwowego. Skutki uszkodzeń przez toksynę ujawniają się w różnym okresie choroby, a niekiedy bardzo późno, jak np. porażenie nerwów obwodowych kończyn dolnych występu ie przeciętnie w 7—1-0 tygodniu, a ciężkie zaburzenie ze strony układu krążenia zjawić się może między 7—8 tygodniem (zespół 5-0 dnia). Te późne objawy spowodowane są uszkodzeniami postępującymi tkanki nerwowej, a wywołanymi przez małe ilości jadu niedostatecznie zneutra- lizowanego antytoksyną, albo też są wynikiem powolnie postępujących uszkodzeń powstałych już we wczesnym okresie choroby. W powstawaniu powikłań niektórzy duże znaczenie przypisują bakteriemii błoniczej, występującej w okresie wczesnym choroby, w której wyniku powstają przerzuty maczugowców do różnych narządów, tworząc w nich wtórne ogniska powstawania jadu. W patogenezie błonicy duże znaczenie ma również nieswoista flora bakteryjna gardła, która przygotowuje grunt zarówno dla rozwoju maczugowców, jak i dla przenikania toksyn w głąb tkanek. W rachubę wchodzą wirusy i bakterie, wśród których paciorkowiec hemolizujący ma znaczenie pierwszorzędne, wskutek wytwarzania czynnika dyfuzyjnego.

Read the rest of this entry »

Niepłodność kobieca, a więc niemożność zajścia w ciążę w okresie dojrzałości płciowej, jest dowodem, że istnieje przeszkoda udaremniająca połączenie się plemnika z jajkiem, a chociaż jest tylko jednym z objawów schorzenia lub nieprawidłowości żeńskich narządów rodnych, ma dla lekarza specjalisty ogromne znaczenie.

Read the rest of this entry »

Łagodne torbielaki jajnika nie powodują zrazu prawie żadnych dolegliwości, a występowanie ich – nawet po obu stronach – rzadko wpływa upośledzająco na czynności jajników. Niczym nie powikłane guzy nie wpływają na ogólny stan zdrowia i nie są przyczyną bólów. Czasami tylko kobiety skarżą się na uczucie gniecenia i ciągnięcia ku dołowi i to tak długo, dopóki guz nie wysunie się z miednicy małej do jamy brzusznej. Chore sprowadza do lekarza najczęściej uczucie pełności, jakiego doznają, stwierdzenie powiększania się objętości brzucha łub wrażenie, że jakiś twór przesuwa się przy zmianie położenia w obrębie ich jamy otrzewnowej. Dlatego też torbiel jajnikowa może osiągnąć pokaźne rozmiary zanim chora zwróci się o zbadanie jej stanu zdrowia.

Read the rest of this entry »

Najwięcej kontrowersji, a zwłaszcza problemów moralnych, powstaje w seksuologicznej praktyce lekarskiej w toku realizacji koncepcji układu partnerskiego. Logiczną konsekwencją tej koncepcji jest traktowanie jako pacjenta nie jednego tylko „członu” układu partnerskiego, tj. mężczyzny lub kobiety, lecz traktowanie jako pacjenta całego układu partnerskiego, tj. zarówno mężczyzny, jak i kobiety pozostających ze sobą w układzie partnerskim – i to niezależnie od tego, które z nich i w jakim stopniu przejawia widoczne zaburzenia seksualne. Ta właśnie koncepcja spowodowała pojawienie się szeregu problemów moralnych, nie spotykanych w innych specjalnościch medycznych. Trzeba przy tym podkreślić, że etyka lekarska opracowana została na podstawie tradycyjnego modelu myślenia medycznego, w którym pacjentem był jeden tylko człowiek (w stosunku do którego zasady te szczególnie obowiązywały lekarza i którego dobro i zdrowie stanowią dla lekarza najwyższe wartości), natomiast wobec bliższego i dalszego otoczenia obowiązywały inne zasady postępowania.

Read the rest of this entry »

Jeżeli matka nie korzysta z poradni D, pielęgniarka lub lekarz odwiedzają matkę ponownie, starając się ją zachęcić do korzystania z poradni. Ponieważ, jak wykazują statystyki, najwyższa śmiertelność niemowląt przypada na I kwartał życia, szczególne nasilenie profilaktyki przypada na ten okres. W tym czasie dziecko winno być badane przez lekarza przynajmniej co 4 tygodnie. W następnych kwartałach badania mogą być rzadsze. Po ukończeniu 1 r. życia do skończenia 3 r. życia dziecko winno być badane przynajmniej 4 razy w roku. Po 3 r. życia działalność poradni D ogranicza się praktycznie tylko do przeprowadzania szczepień. Działalność profilaktyczna w wieku 7—14 lat należy do szkolnej służby zdrowia.

Read the rest of this entry »

Działanie steroidów w chorobach wątroby obejmuje wiele skutków, a mianowicie wpływ przeciwzapalny i przeciwobrzękowy w obszarach okołowrotnych w wyniku tego działania pojawia się działanie chole- retyczne oraz stabilizujące błony komórkowe.

Read the rest of this entry »

Gdy sztuka sięga tematycznie po sprawy seksu, często intencją twórcy jest dotarcie do najgłębszych pokładów osobowości ludzkiej, pragnienie odkrycia tego, co bywa przeważnie ukryte i strzeżone (zwłaszcza w kulturze europejskiej). Przedstawiając sprawy związane z życiem seksualnym, szczególnie te najbardziej intymne, sztuka penetruje podświadomość, stara się wyeksplikować te właściwości ludzkie, które są najtrudniej dostępne, których odkrycie i ukazanie równoznaczne jest z przełamaniem barier międzyosobowych. Sztuka, zależnie od przyjętej konwencji artystycznej i stosowanych środków wyrazu, może przekazywać różne postawy wobec seksu – od jego afirmacji jako swoistej wartości, związanej z afirmacją osobowości drugiego człowieka i jego niepowtarzalnej wartości – do odsłaniania niebezpieczeństw i degradującej roli zachowań seksualnych. Dodać jednak trzeba, że bardzo często to, w jaki sposób odczytana zostanie treść dzieła sztuki o tematyce seksualnej, zależy od odbiorcy – jego pruderia i zakłamanie albo jego otwartość na wszelkie przejawy życia ludzkiego, sprawiają, że to samo dzieło sztuki dla jednych jest gorszące i niemoralne, dla drugich odkrywcze i prawdziwe.

Read the rest of this entry »

Należy wspomnieć jeszcze o odczynie Prauznitz-Kiistnera, który jest dosyć pewną próbą pozwalającą na stwierdzenie obecności przeciwciał w ustroju. Zasada odczynu jest następująca: jeżeli wstrzykniemy śród- skórnie surowicę alergika osobnikowi normalnemu (nie uczulonemu), wówczas skóra tego ostatniego w miejscu wstrzyknięcia zostanie uczulona. Jeżeli następnie po 24 godzinach wstrzykniemy w miejscu wstrzyknięcia surowicy, lub nawet w innym miejscu skóry, odpowiedni antygen (alergen), wówczas w miejscu wstrzyknięcia pojawi się bąbel. Pojawienie się bąbla dowodzi istnienia w ustroju przeciwciał na wstrzyknięty alergen. Z przeprowadzaniem wszelkich prób (testów) alergicznych należy być ostrożnym, gdyż mogą one u osobników alergicznych stać się przyczyną nieraz wręcz niebezpiecznych alergoz, a nawet wstrząsów alergicznych.

Read the rest of this entry »

Być może również, że etiologia tych schorzeń jest czysto naturv zapalnej, a występowanie ich wespół z mięśniakami jedynie przypadkowe. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że wzrost mięśniaków w macicy wpływa w sposób niekorzystny na warunki krążenia krwi i limfy w obrębie tego narządu, powodując rozszerzenie żyl, przerost ścian naczyń tętniczych, a w przypadkach dużych guzów także wybitne poszerzenia się naczyń chłonnych.

W bardzo rzadkich przypadkach ruchomych, wielkich i uszypułowanych mięśniaków podotrzewnowych może przyjść do gromadzenia się płynu przesiękowego w jamie brzusznej (ascites). Powodem tego bywa często skręt szypuły podsurowiczego mięśniaka.

Read the rest of this entry »

Zadaniem ich jest opieka nad dzieckiem kobiety pracującej podczas jej pracy zawodowej, o ile nikt z rodziny nie może tej opieki zapewnić. Opieką tą objęte są dzieci od 6 tygodnia do ukończenia trzeciego roku życia. Żłobki są organizowane zarówno przez zakłady pracy (żłobki przyzakładowe), jak i przez wydziały zdrowia i opieki społecznej (żłobki dzielnicowe), jednakże w jednym i drugim przypadku kierownictwo i nadzór należy do wydziału zdrowia. Żłobki dzielą się na dzienne (przyjmują dzieci na 8—1-0 godzin) i tygodniowe (przyjmują dzieci na cały tydzień). Kierowniczką żłobka jest zwykle pielęgniarka. Opiekę nad dziećmi, sprawują dyplomowane opiekunki dziecięce i wychowawczynie. Duży nacisk w opiece profilaktycznej w żłobkach kładzie się na pod-niesienie sił obronnych dziecka i na ochronę przed chorobami zakaźnymi. W tym samym celu przeprowadza się także w żłobku stosowne do wieku szczepienia ochronne.

Read the rest of this entry »

Przedszkola są organizowane w tych samych celach co i żłobki, lecz z przeznaczeniem dla dzieci od 3 do 7 lat. Ich organizacją zajmuje się wydział oświaty, jednakże opieka zdrowotna -należy do wydziału zdrowia i opieki społecznej. W przedszkolach kładzie się duży nacisk na pracę wychowawczą z dziećmi, organizowanie odpowiednich zajęć, zabaw, kształcenie ich umiejętności, charakterów itd. Praca lekarza i pie- lęgniarki w żłobku polega głównie na profilaktyce (izolacja chorych zakaźnie, szczepienia, badania kontrolne, stan czystości dzieci itd.).

Read the rest of this entry »

Leczenie światłem polega na zużytkowaniu promieni elektromagnetycznych o długości fali między 100000 i 90 mikromilimetrów, z których tylko część jest dla oka ludzkiego widzialna. Szczególne znaczenie mają promienie nadfiolkowe, których długość wynosi około 90 mikromilimetrów, a to ze względu na ich wielką chemiczną o biologiczną aktywność.

Read the rest of this entry »

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy