Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno jest nieodzowna. Warto poznać takiego eksperta i nie odkładać wizyty na później. Ból zęba to sygnał. Mówi on o tym, że jego zdrowie jest zagrożone. Pacjent potrzebuje wsparcia i pomocy, zatem taka pomóc jest mu potrzebna bardzo mocno. Warto pamiętać o usługach takiego eksperta. Niejedna osoba dba o pacjentów i stara się dbać o to, co najważniejsze oraz najcenniejsze. Warto wiedzieć, że praca takiego eksperta jest cenna, ważna i ma ogromne znaczenie. Read the rest of this entry »

III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca z łatwością wypiera odklejony popłód, a siła tłoczni brzusznej wypycha go na zewnątrz. w osi miednicy małej. Dzieje się to na zasadzie praw hydrostatyki, gdyż mózg jest ciałem półpłynnym, podlegającym tym samym prawom co płyny. Dostosowanie rozpoczyna się od chwili zetknięcia się główki z linią bezimienną. Pod wpływem siły wydalającej główka, obniżając się wraz z całym jajem, styka się z linią bezimienną i wówczas wody następujące zostają oddzielone od poprzedzających (ryc. 63). Od tej chwili siła wydalająca będzie działała na podstawę główki w bezpośrednim otoczeniu jej przyczepu do szyi płodu. W obrębie szyi siła ta działa przez ciało płodu i łatwiej jest przenoszona przez kręgosłup niż części miękkie. Wzdłuż kręgosłupa powstaje nacisk, podobny do ciśnienia wśródjajowego. Ciśnienie to rozkłada się w główce równomiernie, według praw hydrostatyki, a ponieważ siły działające od góry i boków są znoszone przez opory miednicy, natomiast dolna nie ma prawie

Read the rest of this entry »

U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie odczyny globulinowe, wykazuje mierne podwyższenie pleocytozy i dość znaczne podwyższenie poziomu białka. Następstwem nabytej w wieku dziecięcym toksoplazmozy może być wodogłowie, padaczka, porażenia, wady wzroku itp.

Read the rest of this entry »

Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy te w poszczególnych odcinkach przewodu mają odrębi y charakter, a różnice między nimi zaznaczają się tym bardziej w warunkach patologicznych, kiedy wydzielina błony śluzowej zmienia się tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

Read the rest of this entry »

Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej pielęgnacji i opieki nad dzieckiem. Każda matka otrzymuje książeczkę zdrowia dziecka, w której wpisywane są wszelkie dane mające związek ze zdrowiem i rozwojem dziecka (przebieg porodu, waga urodzeniowa, przyrost wagi, szczepienia ochronne, choroby itp.).

Read the rest of this entry »

Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy wrasta w podłoże, rozgałęziając się bardzo szeroko i tworzy liczne połączenia z sąsiadującymi kosmkami. Według Span- neic pień kosmka, po dojściu do podłoża dzieli się i odgina ku górze, gdzie tworzy liczne rozgałęzienia, a poszczególne pnie kosmkowe nie łączą się ze sobą.

Read the rest of this entry »

Stanowią one zasadniczo zakres działania poradni D, ale ze względu ‚ na swą ważność oraz wykonywanie ich również przez inne zakłady, wymagają oddzielnego omówienia, tym bardziej że w ostatnich latach zostały w poradniach wyodrębnione punkty szczepień. Punkty te obejmują niekiedy 2—3 poradnie i mają oddzielny personel, zajmujący się wyłącznie szczepieniami. Szczepienia są nieodzownym warunkiem za-bezpieczenia przed chorobami zakaźnymi. Wywołują one stan odporności czynnej jak po przebyciu choroby zakaźnej, z tą jedynie różnicą, że jest ona nieco słabsza. Czas trwania odporności poszczepiennej jest różny, zależny głównie od rodzaju szczepienia, od wieku, w którym się szczepi, i od typu odczynowości dziecka. Z upływem czasu odporność słabnie, ale nigdy nie znika całkowicie. Dzięki szczepieniom ochronnym zachorowalność na niektóre choroby zakaźne zmniejszyła się wybitnie (por. rozdział „Zachorowalność i umieralność dzieci”).

Read the rest of this entry »

Warunek uzyskania rozkoszy {ewentualnie odpowiednie ukierunkowanie działań zmierzających do uzyskania obustronnej rozkoszy) jest integralnie związany z istotą kontaktu seksualnego. Kontakty seksualne podejmowane z motywacji seksualnych zmierzają bowiem do osiągnięcia rozkoszy odczuwanej podczas zaspokajania potrzeby seksualnej. Nie- zaspokojenie tej potrzeby oraz brak rozkoszy – zwłaszcza utrzymujący się przez dłuższy czas – narusza w dość istotny sposób pojęcie normy seksualnej.

Read the rest of this entry »

Na szczególne uwzględnienie zasługują przypadki raka szyjki macicznej w ciąży. Wprawdzie należą one do rzadkich zjawisk, gdyż częstość występowania tego nowotworu w ciąży określa się zaledwie ułamkami odsetka, przedstawiają one jednak szczególne niebezpieczeństwo, gdyż w czasie porodu dochodzi do zakażenia wnętrza macicy wraz z groźnymi jego następstwami. Co więcej, poród starowi uraz, który powoduje szybki wzrost raka i jego przerzuty w połogu. Przekrwienie w obrębie miednicy małej, właściwe ciąży, zdaje się tównież wpływać na wzrost nowotworu i na jego zdolność tworzenia przerzutów nie jest to jednak regułą.

Read the rest of this entry »

Nieprawidłowo przebiegający proces konkretyzacji stanowi także podstawę wielu przypadków homoseksualizmu. Podobnie jak w samogwałcie patologicznym także i w tych przypadkach mamy do czynienia ze stopniowym wzmacnianiem interakcji homoseksualnych., Uwiedzenie homoseksualne, dokonane na etapie nieskonkretyzowanej jeszcze potrzeby seksualnej (początek okresu dojrzewania), może stanowić o skojarzeniu przyjemności seksualnej właśnie z kontaktem z osobą tej samej pici. Wskazana zostaje w ten sposób droga do uzyskiwania satysfakcji seksualnej, na której to drodze dość szybko mogą pojawić się kolejne wzmocnienia pozytywne. Znamienny jest fakt, że homoseksualistami zostają ludzie młodzi, którzy są na etapie kształtowania swoich sposobów uzyskiwania satysfakcji seksualnej. Praktyka kliniczna nie odnotowała natomiast ani jednego przypadku zmiany zachowań heteroseksualnych na homoseksualne, dokonanej przez człowieka dojrzałego, który silnie ukierunkował się już na kontakty z płcią przeciwną. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy oczywiście takich osób, które we wczesnej młodości przyjęły ukierunkowanie biseksualne, a następnie formy homoseksualne zostały u nich stłumione pod wpływem określonych restrykcji społecznych. U takich osób zdarza się, że ujawniają po wielu latach skłonności homoseksualne w szczególnie prowokujących sytuacjach lub w związku z osłabieniem (np. pod wpływem procesu starzenia się) procesów kontrolujących zachowanie.

Read the rest of this entry »

Społeczne znaczenie opieki nad matką i dzieckiem znajduje obecnie zrozumienie na całym świecie. Ma ono bowiem poważny wpływ na stan zdrowotny całego społeczeństwa. Realizacja jednak właściwie postawionej opieki, odpowiadającej potrzebom społecznym i nowoczesnym zdobyczom wiedzy medycznej, jest trudna i możliwa tylko w oparciu dobrze zorganizowaną społeczną służbę zdrowia, jaką widzimy w krajach socjalistycznych. Zapewnia ona m. in. szybki rozwój placówek opieki nad matką i dzieckiem, powszechność i bezpłatność świadczeń, współpracę z innymi działami oraz organizowanie akcji stosownie do potrzeb chwili. W naszym kraju widocznym wyrazem doceniania znaczenia opieki nad matką i dzieckiem jest utworzenie w Ministerstwie Zdrowia oddzielnego Departamentu Matki i Dziecka, który obok kierowania całokształtem ochrony zdrowia matki i dziecka ustala także kierunki dalszego rozwoju, organizuje badania naukowe itd. Rolę doradczą w tej działalności spełnia Instytut Matki i Dziecka, będący samodzielną placówką badawczą.

Read the rest of this entry »

Określenie budowy chemicznej hormonów płciowych i zróżnicowanie ich pod względem siły działania umożliwiło zastosowanie ich w praktyce w postaci syntetycznej, zwłaszcza że – jak się okazało – przetwory syntetyczne o właściwościach rujopędnych można podawać doustnie, ulegają bowiem w przewodzie pokarmowym znacznie wolniej rozkładowi niż estrogeny naturalne. Ponieważ późniejsze doświadczenia wykazały, że właściwości rujopędne nie są przywiązane wyłącznie do związków fenantrenowych, ale że i inne ciała, zgoła do nich z budowy chemicznej niepodobne, odznaczają się takimi samymi właściwościami (przede wszystkim stilbeny), a wytwarzanie ich w drodze syntezy jest o wiele łatwiejsze niż sztucznych estrogenów – zaczęto stosować je w terapii hormonalnej w coraz większym zakresie. W bliższym powinowactwie do naturalnych estrogenów stoi bardzo silnie rujopędnie działający kwas doisynolowy i jego związki, np, fer.ocy- klina. Podaje się je w przypadkach braku miesiączki zrazu w ilości i mg dziennie, później w dawkach mniejszych. Fenocyklina jest najsilniejszym ze znanych dotychczas ciał rujopędnych syntetycznych.

Read the rest of this entry »

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Tagi